Pełen Zakres Obsługi

Księgowej

10000
KONSULTACJI
100
% SATYSFAKCJI
1100
KLIENTÓW

KPiR

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów zgodnie z ustawą przeznaczona jest dla osób fizycznych, spółek cywilnych i jawnych (osób fizycznych), których przychody w ciągu roku podatkowego nie przekroczyły  2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.Możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.

Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT).

 

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

  • Prowadzenie KPiR zgodnie z rozporządzeniem na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych). Mogą go płacić podatnicy, którzy w 2020 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
– samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł),
– w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł),
pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.

Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

 

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

  • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.

Księgi

handlowe

Księgi handlowe zgodnie z ustawą przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły  2.000.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki.

Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą, natomiast osoby fizyczne mają  możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub wg stawki podatku liniowego zgodnie z ustawą.

Generalnie obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

 

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

  • Prowadzenie ksiąg handlowych  zgodnie z ustawą na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
  • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
  • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
  • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.

Kadry

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Podstawy zakres obsługi określony w umowie:

 • Obsługa kadrowa
 • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
 • Obsługa płacowa
 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • Obsługa ZUS
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta  dokumentów zgłoszeniowych,

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

  • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
  • Wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta,

PFRON

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

 • Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
 • Zgłoszenie pracodawcy do PFRON.
 • Comiesięczne Składanie dokumentów do PFRON za pracowników niepełnosprawnych.
 • Korespondencja z PFRON

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

 • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
 • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
 • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 stycznia 2004 r. Regulacje wprowadzające dofinansowania do wynagrodzeń zawarte zostały w przepisach art.26 a-c znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

System miesięcznego dofinansowywania wynagrodzeń zastąpił obowiązujący do 1 stycznia 2004 r. system zwrotu części lub całości zwrotu podatku od towarów i usług dla zakładów pracy chronionej (z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art.14 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczący zasad zwracania zakładom pracy chronionej części lub całości wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług).

BHP

i Prawo Pracy

Obowiązek przeprowadzania szkoleń w zakresie bhp wynika z kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

USTAWA
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
(wyciąg)

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy .
§ 2. (133) Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2374§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2 pkt 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia , w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, seminariów.

Z problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:

 • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
 • szkolenia okresowe

Szkolenia przeprowadzamy głównie w zakładach pracy. Koszty szkolenia są negocjowane indywidualnie dla każdego klienta zależą od rodzaju szkolenia i ilości osób biorących udział w szkoleniu.

PFRON

URUCHOMIENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLEGA NA:

 • Rejestracja działalności gospodarczej.
 • Wybór formy opodatkowania.
 • Ewidencja księgowo – podatkowa.
 • Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rejestracja do podatku od towarów i usług.

Aby niczego nie pominąć i zrobić to dobrze biuro oferuje pomoc w założeniu firmy:

 • pomoc w wypełnieniu formularzy rejestrujących działalność gospodarczą
  Nasza firma jest partnerem mBank i do tego celu używamy firmo-otwieracza,
  za pomocą którego jednocześnie otwieramy firmę i konto bankowe w mBank na preferencyjnych warunkach.
 • sporządzenie dokumentów związanych z rejestracją do celów podatku vat
 • informacja o obowiązkach wynikających z zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
 • wypełnianie dokumentów aktualizujących dane firmy
 • udzielanie niezbędnych informacji przy zakładaniu i funkcjonowaniu firmy
 • reprezentowanie podatnika przed organami administracji publicznej (Pełnomocnitwo)

Dlaczego warto współpracować właśnie z nami?

 • zawieramy partnerską umową o współpracy,
 • posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
 • pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów,
 • zapewniamy pełną dyskrecję, w naszym fachu obowiązuje całkowita tajemnica zawodowa,
 • reprezentujemy naszych klientów przed urzędem skarbowym i zakładem ubezpieczeń społecznych,
 • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów

Biuro Rachunkowe DOMINO Spółka z o.o.

Dostęp do najnowszych technologii IT
Gwarancja stałego dostępu do fachowej pomocy
Dostęp do zróżnicowanej grupy specjalistów
Copyright © Domino 2021 — All rights reserved.