BHP i Prawo Pracy

Obowiązek przeprowadzania szkoleń w zakresie bhp wynika z kodeksu pracy oraz z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 180 poz. 1860 z późn. zm.).

USTAWA 
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 
(wyciąg)

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy , do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy . 
§ 2. (133) Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. 
§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.
Art. 2374§ 1. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. 
§ 2. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. 
§ 3. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 2 pkt 1. Pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia , w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Organizujemy szkolenia w postaci wykładów, seminariów.

Z problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Oferujemy:

  • szkolenia wstępne (instruktaż ogólny)
  • szkolenia okresowe

Szkolenia przeprowadzamy głównie w zakładach pracy. Koszty szkolenia są negocjowane indywidualnie dla każdego klienta zależą od rodzaju szkolenia i ilości osób biorących udział w szkoleniu.


Kontakt

BIURO RACHUNKOWE

DOMINO Sp. z o.o.

ul. MARII KONOPNICKIEJ 15
85-124 Bydgoszcz
NIP: 953-26-23-172


biuro(małpa)abc-uslugi.pl


Polecamy